HƯỚNG DẪN 83 TIÊU CHÍ TỪ C2 - C10

Ngày đăng: 13/08, 15:16

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG TỔ 2 

 

File đính kèm

    Phuong-phap-danh-gia-tieu-chi-chat-luong Tổ 2.docx
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ