Gia Lai: Ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày đăng: 12/03, 14:16

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Hướng dẫn số 51-HD/BTGTW, ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, ngày 24 tháng 11 năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 103-KH/TU về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Theo đó, Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) theo hình thức trực tuyến từ Trung ương được tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2017. Hội nghị cán bộ chủ chốt các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.

Đối với cán bộ, đảng viên cơ sở, thường trực cấp ủy cấp huyện chỉ đạo tổ chức mở các lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, chiến sỹ lực lượng vũ trang ở địa phương, đơn vị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2018. Đảng ủy (chi ủy) xã, phường, thị trấn tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ và một số đại biểu quần chúng ưu tú tham dự, hoàn thành trước ngày 31 tháng 01 năm 2018.

Cũng theo Kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, đảm bảo phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp ủy chỉ đạo tổ chức hội nghị nghiêm túc, đảm bảo các nội dung được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi trong các Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân, thông qua các hình thức đa dạng, phù hợp, như: Sinh hoạt của các tổ chức quần chúng, cụm dân cư, các hoạt động tập thể, thông qua hệ thống truyền thanh, truyền hình ở địa phương.

Cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) viết thu hoạch cá nhân gửi về đảng ủy (chi ủy) cơ sở nơi cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt đảng để theo dõi, tổng hợp. Việc tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

                                                                   Phạm Hòa

  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ