MẪU GIẤY PHÉP

Ngày đăng: 17/08, 10:01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:    

- Ban giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai;

- Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị;

-

Tên tôi là:    Năm sinh:

          Chức vụ:                                             Năm vào công tác:

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám đốc, Phòng TC - HCQT, xem xét và sắp xếp cho tôi được nghỉ phép thường niên năm:

Thời gian nghỉ:     ngày, từ ngày    tháng   năm     đến ngày    tháng   năm.

Lý do:

Nơi nghỉ phép:

Vậy kính mong các cấp giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn./.

Gia Lai, ngày    tháng   năm

            Khoa (Phòng)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

    Phòng TC – HCQT                                                      DUYỆT LÃNH ĐẠO

 

File đính kèm

    MẪU GIẤY PHÉP.doc
  • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ