PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TỔ CHỨC CỦA PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG
Phòng Y tá (điều dưỡng) của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.
I.  NHIỆM VỤ:

2. Đôn đốc, kiểm tra y (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên hộ thực hiện
đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.
3.  Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên hộ trước khi tuyển dụng.
4.  Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật cho công tác chăm sóc phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
5. Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh các khoa.
6.  Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.
7. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học chỉ đạo tuyến.
8.  Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám

đốc bệnh viện.
 1.  Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
II.   TỔ CHỨC:

1.  Các bộ phận:

a.  Chăm sóc người bệnh

b.  Đào tạo, nghiên cứu khoa học

                    2. Lãnh đạo:
           a.  Trưởng Phòng
                       b.  1-2 Phó trưởng phòng 
                                                                                          
TRUNG TÂM Y TẾ CHƯ PƯH
SÁNG Y ĐỨC - VỮNG CHUYÊN MÔN   • Lượt truy cập: Sở Ngoại vụ

    Đang truy cập: Sở Ngoại vụ